Een van de bekendste inwoners van Brantgum is natuurlijk.

Ids Wiersma


Ids Wiersma zijn standbeeld.
Gemaakt door de kunstenaar.
Gosse Dam

Werken van Ids in fotoalbum


Biografie Info paneel bij het beeld
Op deze site is verder informatie over.
Etsen en tekeningen van Ids Wiersma.
Kwartierstaat Wiersma's

Informatie over Ids Wiersma

Biografie Ids Wiersma
Waar heeft Ids gewoond
Een foto van het standbeeld

Werken van Ids via Jan Wiersma


 

Info Ids Wiersma
Niet alleen een straat, en de school, is naar hem genoemd, sinds een aantal jaren staat er ook een standbeeldje van Ids. Maar daarbij blijft het niet. Als het aan de inwoners van Brantgum ligt komt er ook een Ids Wiersma huis. Hierin zal permanent een groot deel van de Ids Wierma collectie zijn te bewonderen. Bovendien zullen ook andere kunstenaars in deze ruimte kunnen exposeren. In de Ids Wiersmaskoalle, gelegen in de Stimhusstrjitte, hangen al een tiental tekeningen van Ids Wiersma. Een groot aantal trotse bezitters van tekeningen en schilderijen van Ids Wiersma heeft al aangegeven graag een aantal van deze kunstschatten beschikbaar te willen stellen voor het Ids Wierma huis. Intussen is architect Bos druk bezig een eerste ontwerp en bouwtekening te maken.Wilt u dit initiatief steunen op wat voor manier dan ook, laat het ons weten. Per mail, via het reactieformulier of per brief. Elke reactie is welkom.


naambord van de school

Terug naar begin


 

 

 

 

 

 

Waar heeft  Ids  Wiersma gewoond.

Wiersma, Ids Geb. Brantgum (gem. Westdongeradeel) 21 juni 1878, overl. Tietjerksteradeel 24 augustus 1965. Woonde en werkte in Den Haag, Sloterdijk, Sneek, Drachten en Smallingerland 1918-1926, Amsterdam 1926-1961, Harlingen 1961-1964, daarna in Noordbergum (Tietjerksteradeel). Leerling van de Academie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Fr. Jansen, heeeft raadgevingen gehad van J. Boon. Hij genoot de kon. Subsidie drie achtereenvolgende jaren (jaren 1905-1907). Schilderde, tekende, etste en lithografeerde Friese landschappen, steden en dorpen, boerenwoningen, akkers enz. Illustrator (werd ‘de verteller met de tekenpen’genoemd). Leraar (de lagere school te Brantgum werd na zijn dood Ïds Wiersmaskoalle’genoemd). Raadgevingen aan G. Rijpsma. Was lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam. Centraal Museum Utrecht: de smederij in de oude Rijksmunt op de Neude, 1910; het gieten, 1910; het afwerken van de munten, 1910; de smelterij; alle aldaar.

Bron  Literatuur: Pieter  A. Scheen

 

Terug naar begin


Biografie van Ids Wiersma 1878-1965.

Ids Wiersma werd geboren te Brantgum op 21-06-1878 als zoon van Doeke Goslings Wiersma en Eke Idzes Koopmans. Zijn vader was arbeider. De armoede in die tijd "De landbouwcrises van 1980" was schrijnend. Het is dan ook begrijpelijk dat de familie Wiersma zich aangetrokken voelde tot het socialisme.

Goslings Wiersma een broer van Ids, nam zelfs actief deel aan de socialistische strijd.

Zijn vader was Ned. Hervormd (vrijzinnig) Terwijl zijn moeder de doopsgezinde richting toebehoorde. Ids Wiersma liep een beetje mank, vanwege het feit dat zijn ene been iets korter was dan het andere. Al vroeg toonde hij interesse in tekenen. Een belangstelling die werd gesteund door het grote talent dat hij voor deze tak van kunst bleek te bezitten. Zo maakte hij een serie tekeningen voor zijn zieke zusje die alom bewondering oogstte. Tekenpapier was niet zo maar te krijgen en daarom gebruikte hij oude aanplakbiljetten die hij kreeg van een oom die politieagent was. De achterzijde van zo’n biljet was uitermate geschikt om op te tekenen. Ook andere materialen, zoals papiertjes waar poeiers in verpakt waren, werden gretig benut. Meester Dijkstra had zijn talent eveneens ontdekt. Deze schonk hem een boek met tekenvoorbeelden. Zijn beroepskeuze werd hem enerzijds ingegeven door zijn liefde voor het teken- en schildervak, anderzijds door zijn lichamelijke constitutie, waardoor hij niet geschikt was om zware lichamelijke arbeid te verrichten. Hij wenste huisschilder te worden zo kwam hij in april 1891 bij de plaatselijke schilder Petrus Cornelis Houtman terecht.

Hier deed hij ervaring op in decoratieschilderen en voorzag hij tevens het prieel in de pastorietuin te Waaxens van een nieuw verfje. Het schilderwerk van de nieuwe pastorie in die plaats werd gegund aan een Leeuwarder bedrijf die Ids inhuurde. De tekeningen " onder andere van zijn voormalige patroon Houtman" die hij aanbracht in het krijtwit dat op de ramen van het in aanbouw zijnde pand was aangebracht, deden menigeen versteld staan.

Ds. Niemeyer ondernam nog een poging om hem naar een tekenschool te krijgen. Dit mislukte echter. Ids vertrok in 1895 naar Wijnaldum, waar hij in dienst trad bij de schilder Leyenaar, wiens vrouw uit Brantgum afkomstig was. Hier ontwierp hij het vaandel van de kaatsvereniging en deed hij veel ervaring op in het werken met diverse soorten verf. De plaatselijke predikant, Ds. W. Korvezee en zijn echtgenote waren zeer kunstzinnig mevrouw Korvezee tekende en schilderde ook zelf en had relaties in Den Haag. Het werk van Ids Wiersma werd beoordeeld door schilders als Israëls en Mesdag. Dezen adviseerden hem om zich vooral toe te leggen op detailtekeningen. Uiteindelijk kon Ids zich aanmelden bij de tekenacademie in Den Haag, Waar hij van 1898 tot 1906 stond ingeschreven, aanvankelijk voor de studierichting Kunstnijverheid. Toen hij zich toelegde op tekenen en schilderen, bleek hij daarin zeer bekwaam te zijn. In 1905 ontving hij de eervolle opdracht om een waaier voor de koning van tekenen te voorzien die zo in de smaak viel dat hem ook werd gevraagd een exemplaar voor koningin-moeder Emma te vervaardigen die hij op 20-6-1905 op het Loo aanbood. In de periode 1906-1912 was hij op zoek naar zijn eigen stijl van werken die uiteindelijk werd gekenmerkt door grote aandacht voor het detail. In 1907 vestigde hij zich te Voorburg, samen met zijn zuster Aaltje. Tevens werd hij toegelaten als buitengewoon lid van Pulchri Studio. In 1908 was hij weer in Den Haag woonachtig. Door bemiddeling van de Rijksbouwmeester C.H. Peters kreeg hij in 1911 de opdracht om muurschilderingen aan te brengen in het nieuwe gebouw van Rijksmunt te Utrecht. Teven legde hij daar de oude situatie vast. Op 19 september 1912 trouwde hij met Trijntje Boon en vestigde zich in de gemeente Watergraafsmeer, onder de rook van Amsterdam. Veel werk verrichte hij voor het Amsterdamse Gemeentearchief. Daarnaast wierp hij zich op een project waarbij oude gevelstenen werden nagetekend, in opdracht van het Rijksarchief te Haarlem.

Gedurende de jaren 1914 en 1915 woonde hij in Sneek. Hier werd van 4-7 april 1915 de eerste tentoonstelling van zijn werk gehouden. In 1915 kreeg Ids Wiersma een betrekking aan de Haagse Tekenacademie. Hij werd leraar in de vakken etsen en lithograferen. Een verhuizing naar Haarlem was hiervan het gevolg. In deze tijd werkt hij ook mee aan een nieuwe uitgave van de Rimen en Teltsjes van Halbertsma (1918).

In 1918 vestigde Ids Wiersma zich in Drachten, mede omdat hij geen bevrediging vond in het lesgeven. Hij wilde het oude Friesland vastleggen voor het was verdwenen. Van de Zuivelbank te Leeuwarden kreeg hij de opdracht om het Friese boerenleven op olieverfschilderijen af te beelden. In 1926 verruilde hij Drachten voor Amsterdam. Ook hier bleven de opdrachten uit Friesland nog binnenstromen. Overigens leverde Amsterdam hem volop gelegenheid tot schilderen en tekenen. Met name na 1929 legde hij zich sterk toe op het uitbeelden van tafereeltjes uit het boerenleven. Zijn Drachtster periode heeft hij ervaren als de mooiste in zijn leven. Ids Wiersma vestigde zich, aan het eind van zijn leven, samen met zijn vrouw in een bejaardentehuis te Harlingen. Uiteindelijk belandde hij in het verpleeghuis Nieuw Toutenburg te Noordbergum. Op 24 augustus 1965 overleed Ids Wiersma te Dokkum.

Zijn geboortedorp Brantgum eerde hem reeds in 1966 door een school naar hem te ver noemen Ids Wiersma is van groot belang geweest voor de cultuur van Friesland, dat zich mocht verheugen in de liefde van zijn hart. Veel van zijn schilderijen en tekeningen leggen juist hier getuigenis van af…...

Literatuur

J.J. Kalma, Hugo Kingmans en J.J. Sparh van der Hoek,

Ids Wiersma, tekenje foar Fryslân, Leeuwarden, 1978.


Terug naar Begin


 


           Op onderstaande foto zijn enkele werken  te zien, die Ids gemaakt heeft.


Brug bij de Valom van Henk plantinga


Stilleven bloem in pot Van dhr GermVeenstra


Hieronder vijf werken via Jan Wiersma


Portret


Paard en wagen


Stadsgracht met boot


In de hollandsestal


Bomenlaan is een weg met bruggetje tussen Akkrum en Terhorne.


Het Laantje

 


Het Dorp Brantgum


Ids zijn VaderDe akker wiedenIn het hooi


Het meer bij GrouIngekleurde ets gemaakt in Delft


Turfkar op de kade


Bomschuiten op zee

 Een ets gemaakt in DokkumEen oude molen, vast gelegd door Ids


Een mooi dorpsgezicht gemaakt door Ids.
waar deze gemaakt is weet ik niet


Olieschilderij van een landschap.


De oude vennen gemaakt door Ids


Portret van ??


De aardappelzoeker.


De molen bij Sexbierum. In eigendom van Germ Veenstra
Het portret geschilder door Ids Wiermsa  is de afbeelding van Ulco Driebergen ( destijds een vriend van Ids Wiersma )


Gemaakt in Ternaard .
 Het werk is van Germ Veenstra

terug naar begin


Kwartierstaat van Nina WIERSMA


Generatie I


1   Nina WIERSMA, geboren op 23-09-1957 te Amsterdam.
  2 Dineke Wiersma.
  3 Keimpe Wiersma 
 Generatie II


2 Dirk WIERSMA, geboren op 22-01-1913 te ? Dokkum.
Gehuwd met
3 Rinske GRONDMAN, geboren op 30-05-1926 te Sneek.


Generatie III


4 Ids WIERSMA, kunstschilder, geboren op 21-06-1878 te Brantgum, overleden op 24-08-1965 te Dokkum op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met
5 Trijntje BOON, geboren circa 1880.


6 Keimpe GRONDMAN, geboren circa 1900 te ? Sneek.
Gehuwd met
7 Baudina van der MEULEN, geboren circa 1900 te ? Sneek.


Generatie IV


8 Doeke Gosling WIERSMA, gernier, geboren op 16-01-1844 te Brantgum, overleden op 14-02-1924 te Brantgum op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1876 te West-Dongeradeel met de 25-jarige
9 Eeke Idses KOOPMANS, geboren op 04-04-1851 te Holwert, overleden op 26-08-1933 te Veenwoudsterwal op 82-jarige leeftijd.


10 Jan BOON, geboren circa 1850.
Gehuwd met
11 Ariaantje de JONG, geboren circa 1850.


12 Hendrik GRONDMAN, geboren circa 1870.
Gehuwd met
13 Rinske HOFMAN, geboren circa 1870.


14 Bauke van der MEULEN, geboren circa 1870.
Gehuwd met
15 Minke ALMA, geboren circa 1870.


Generatie V


16 Gosling Doekes WIERSMA, gernier, geboren op 01-02-1812 te Brantgum, overleden op 15-01-1881 te Brantgum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1838 te West-Dongeradeel met de 27-jarige
17 Antje Klazes TERPSTRA, geboren op 24-10-1810 te Ternaard.


18 Ids Hyltjes KOOPMANS, skuonmaker, winkelman, geboren op 29-11-1819 te Holwert, overleden op 26-02-1880 te Holwert op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-06-1850 te Ferwerderadeel (getuigen: Kertierseat van Ids Wiersma) met de 19-jarige
19 Aaltje Goverts STIENSTRA, geboren op 15-06-1830 te Ferwert, overleden op 30-05-1903 te Burgum op 72-jarige leeftijd.


Generatie VI


32 Doeke Gosling WIERSMA, gernier, geboren op 23-09-1772 te Wiersum, overleden op 24-08-1814 te Brantgum op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16-05-1811 te West-Dongeradeel met de 24-jarige
33 Janke Klazes HOLWERDA, geboren op 24-01-1787 te Raard, overleden op 30-06-1872 te Brantgum op 85-jarige leeftijd.


34 Klaas Jelles TERPSTRA, arbeider, geboren op 09-09-1783 te Hantumhuzen, overleden op 16-01-1832 te Brantgum op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1807 te West-Dongeradeel met
35 Aaltje Sipkes RIJPSTRA, geboren circa 1785 te Ferwert, overleden op 31-03-1826 te Raard.


36 Hyltje Gerbens KOOPMANS, geboren op 10-07-1786 te Holwert, overleden op 01-07-1830 te Holwert op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-01-1812 te Ternaerd met
37 Eeke Idses BIERMA, geboren circa 1790 te Ternaerd, overleden op 03-07-1826 te Holwert.


38 Govert Hommes STIENSTRA, mr snijder, geboren op 29-04-1800 te Hallum, overleden op 21-03-1883 te Ferwert op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1826 te Ferwerderadeel met de 20-jarige
39 Tjeerdtje Melis van der LUNE, geboren op 12-04-1805 te Hallum, overleden op 19-05-1882 te Ferwert op 77-jarige leeftijd.


Generatie VII


64 Gosling Doekes, geboren circa 1745 te ? Wierum.
Gehuwd op 17-05-1767 te Ternaard met
65 Tjitske Durks, geboren circa 1745 te ? Ternaard.


66 Klaas Wybes HOLWERDA, Schoolmeester te Raard, Waeksens en Brantgum, geboren circa 1759, overleden op 26-07-1816 te Brantgum.
Gehuwd op 19-11-1780 te Raard met
67 Aaltje Gerrits, geboren circa 1760, overleden op 05-11-1787 te Raerd.


68 Jelle Heerkes TERPSTRA, arbeider gernier, geboren circa 1752, overleden op 09-02-1817 te Hantum.
Gehuwd op 14-05-1780 te Hantum met
69 Uilkje Klazes, arbeidster, geboren circa 1752 te ? Hantum, overleden op 23-05-1842 te Ealsum.


70 Sipke Ruurds RIJPSTRA, arbeider, geboren circa 1751, overleden op 12-06-1824 te Ferwert.
Gehuwd met
71 Antje Harmens, arbeider, geboren circa 1750.


72 Gerben Hyltjes KOOPMANS, minnist, winkelman, geboren circa 1756 te Holwert, overleden op 21-11-1836 te Holwert.
Gehuwd (1) op 15-05-1785 te Holwerd met
Bregtje Pieters (zie 73).
Gehuwd (2) 1794 met Dieuwke Klazes, geboren circa 1760.
73 Bregtje Pieters, geboren circa 1755 te ? Holwert, overleden voor 1794.


74 Ids Hessels BIERMA, boer, geboren circa 1747 te ? Holwert, overleden op 09-11-1817 te Ferwert.
Gehuwd op 01-09-1782 te Ternaerd met
75 Gaatske Sjoerds GERROLTSMA, geboren circa 1755, overleden op 24-02-1846 te Holwert.


76 Homme Tjeerds STIENSTRA, mr. snijder, geboren circa 1774 te ? Stiens, overleden op 15-04-1829 te Hallum.
Gehuwd op 18-06-1797 te Marrum met de 22-jarige
77 Aaltje Goverts de VRIES, geboren op 27-11-1774 te Marrum, overleden op 04-02-1839 te Hallum op 64-jarige leeftijd.


78 Melis Pieters van der LUNE, gernier, geboren op 08-09-1773 te Kollum, overleden op 07-12-1845 te Hallum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-05-1804 te Hallum met
79 Gooike Pieters MOLENAAR, geboren circa 1773 te Weidum, overleden op 09-03-1830 te Hallum.


Generatie VIII


136 Heerke Durks, geboren circa 1725.
Gehuwd met
137 Gettje Gerbens, geboren circa 1725.


140 Ruurd Joekes, geboren circa 1720.
Gehuwd met
141 Doetje Douwes, geboren circa 1720

Terug naar begin

 


 

Een foto van het standbeeld gemaakt in Maart 2004


Postadres:Dorpsbelang 
p/a De heer Anne Bouma

de Terp 3
9154 BC Foudgum
telefoon: 0519 29 22 49

E-Mail annebouma@knid.nl      

terug naar start